Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ik leef / Stedelijke ontwikkeling / Duurzaam Wijkcontract Zwarte Vijvers (2022-2026)

Duurzaam Wijkcontract Zwarte Vijvers (2022-2026)

 

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft tijdens haar vergadering van 15 oktober 2020 beslist om in partnership met de Gemeente een nieuw duurzaam wijkcontract (DWC) te ontwikkelen dat de naam DWC « Zwarte Vijvers » draagt.

Dit DWC wordt ontwikkeld in het hart van de gemeente, in een stedelijk weefsel dat zeer dicht bevolkt is en gekenmerkt wordt door een beperkte aanwezigheid van groene ruimten. De perimeter ervan strekt zich uit van het Zwarte Vijversplein en de gemeentegrens met Koekelberg in het noorden tot aan de Ransfortstraat in het zuiden. De Gentse Steenweg, de Merchtemse Steenweg en de Mommaertsstraat begrenzen de perimeter aan de oostkant en de Menenstraat, de Vanderdussenstraat en de Delaunoystraat aan de westkant.

Sinds december 2020 werken de gemeente en de studiebureaus PTArchitecten en BRAT samen met burgers, verenigingen, lokale actoren en overheidsinstanties aan de opstelling van een programma van operaties en acties om de leefomgeving van de Zwarte Vijvers wijk te verbeteren.

Dit belangrijke werk, dat elf maanden heeft geduurd, heeft het mogelijk gemaakt eerst een diagnostiek van de wijk te stellen, vervolgens de prioriteiten en de belangrijkste problemen vast te stellen en tenslotte het ontwerpprogramma voor het DWC op te stellen. Dit is het resultaat van participatie. Behalve de officiële participatievergaderingen (4 Wijkcommissies en 2 Algemene vergaderingen), heeft er ook een informelere participatie plaatsgevonden : ontmoetingen rond de reizende maquette, rondleidingen door sleutelfiguren, rondetafels en schermen in de publieke ruimte.

 

PROGRAMMA

 

Het programma van het DWC "Zwarte Vijvers", uitgevoerd door het studiebureau PTArchitecten in samenwerking met BRAT (milieueffectenrapport) en JES (participatie), richt zich op de jeugdproblematiek en is gebaseerd op de ambitie om de wijk jeugd- en kindvriendelijk te maken. Het programma voorziet in verscheidene concrete operaties en acties om op wijkniveau concrete antwoorden te bieden op sociale en klimaatuitdagingen.

Het programma voorziet in :

 • Een uitbreiding van het Huis der Culturen en Sociale Samenhang
 • De oprichting van een Huis van het Welzijn
 • Renovatie van verlaten en/of ongezonde gebouwen met het oog op het creëren van ongeveer 10 sociale woningen
 • Versterking van het groene netwerk en de zachte mobiliteit in de wijk
 • Heraanleg van het Fonderie park
 • Heraanleg van het oostelijk deel van het Zwarte Vijversplein

Het programma voorziet ook in diverse acties van sociaal-economische en publieke actoren die gericht zijn op werkgelegenheid, onderwijsondersteuning, verbetering van de kwaliteit van huisvesting, sociale cohesie en duurzame transitie.

Consulteer het programma van het DWC "Zwarte Vijvers" en de bijlagen (Diagnose, Prioriteitenrapport, MER en NTS) via de volgende link : Basisprogramma Zwarte Plassen

 

OPROEPEN VOOR SOCIAAL-ECONOMISCHE PROJECTEN

 

In de loop van 2022 zullen oproepen tot het indienen van projecten voor sociaaleconomische acties worden gelanceerd waarvoor in het programma geen drager is vastgesteld. De oproepen tot het indienen van projecten voor "conviviale wijk" en "duurzame wijk zullen jaarlijks worden gelanceerd.

 • De oproep voor de actie ‘Conviviale wijk’ heeft tot doel om de buurt kind- en jongerevriendelijk te maken; de toe-eigening van de publieke ruimte te stimuleren; een gevoel van verbondheid met de buurt ontwikkelen; enz.

         Uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen: 31 oktober 2022.

Reglement en formulier

 • De oproep voor de actie ‘Duurzame wijk’ heeft tot doel om de duurzaamheid bij te dragen.

         Uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen: 7 november 2022.

Reglement en formulier

Als u vragen heeft, neem contact op met etangsnoirs.zwartevijvers@molenbeek.irisnet.be

 

KALENDER

 

Het jaar 2021 was gewijd aan de voorbereiding van het basisprogramma (diagnostiek, prioriteiten en programmaontwerp) en het milieueffectrapport (MER).

De documenten werden voorgelegd aan een openbaar onderzoek dat plaatsvond tussen 8/11 en 8/12/2021. De documenten werden aangepast naar aanleiding van de opmerkingen die tijdens het openbaar onderzoek worden gemaakt en werden in februari 2022 door de gemeenteraad goedgekeurd en vervolgens aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gezonden. De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft op haar vergadering van 23/06/2022 haar goedkeuring gehecht aan het programma van het DWC "Zwarte Vijvers".

De uitvoeringsfase van het DWC-programma is op 1/07/2022 van start gegaan.

De uitvoeringsfase van 50 maanden omvat de uitvoering van alle sociaal-economische projecten, alsmede de voltooiing van de overheidsopdrachten voor studies, de voorbereiding en verlening van stedenbouwkundige vergunningen en de gunning van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken aan bedrijven die vastgoed- en openbare ruimteoperaties ontwikkelen.

De implementatiefase, die 30 maanden duurt, is gewijd aan de uitvoering van de werkzaamheden en begint in 2026 wanneer de uitvoeringsfase eindigt.

De werken zouden in 2029 voltooid moeten zijn.

 

CONTACTEN

 

Departement Infrastructuur en Stedelijke Ontwikkeling:

 • Per e-mail : etangsnoirs.zwartevijvers@molenbeek.irisnet.be
 • Carlo OBINU, projectleider van het DWC Zwarte Vijvers - tel : 02/412.36.39
 • Omeyma EL OUSROUTI, coördinator communicatie en participatie van het DWC Zwarte Vijvers - tel : 02/412.36.07

 

Document acties