Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ik leef / Stedelijke ontwikkeling / Duurzaam Wijkcontract Zwarte Vijvers (2022-2026)

Duurzaam Wijkcontract Zwarte Vijvers (2022-2026)

 

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft tijdens haar vergadering van 15 oktober 2020 beslist om in partnership met de Gemeente een nieuw duurzaam wijkcontract (DWC) te ontwikkelen dat de naam DWC « Zwarte Vijvers » draagt.

Dit DWC wordt ontwikkeld in het hart van de gemeente, in een stedelijk weefsel dat zeer dicht bevolkt is en gekenmerkt wordt door een beperkte aanwezigheid van groene ruimten. De perimeter ervan strekt zich uit van het Zwarte Vijversplein en de gemeentegrens met Koekelberg in het noorden tot aan de Ransfortstraat in het zuiden. De Gentse Steenweg, de Merchtemse Steenweg en de Mommaertsstraat begrenzen de perimeter aan de oostkant en de Menenstraat, de Vanderdussenstraat en de Delaunoystraat aan de westkant.

Sinds december 2020 werken de gemeente en de studiebureaus PTArchitecten en BRAT samen met burgers, verenigingen, lokale actoren en overheidsinstanties aan de opstelling van een programma van operaties en acties om de leefomgeving van de Zwarte Vijvers wijk te verbeteren.

Dit belangrijke werk, dat elf maanden heeft geduurd, heeft het mogelijk gemaakt eerst een diagnostiek van de wijk te stellen, vervolgens de prioriteiten en de belangrijkste problemen vast te stellen en tenslotte het ontwerpprogramma voor het DWC op te stellen. Dit is het resultaat van participatie. Behalve de officiële participatievergaderingen (4 Wijkcommissies en 2 Algemene vergaderingen), heeft er ook een informelere participatie plaatsgevonden : ontmoetingen rond de reizende maquette, rondleidingen door sleutelfiguren, rondetafels en schermen in de publieke ruimte.

 

OPENBAAR ONDERZOEK

 

Alle documenten die in het kader van de studie zijn opgesteld, worden onderworpen aan een openbaar onderzoek van 8 november tot en met 8 december 2021. De documenten zijn beschikbaar op de pagina van de dienst Stedenbouw (Openbaar Onderzoek Duurzaam Wijkcontract Zwarte Vijvers) of kunnen ter plaatse worden geraadpleegd tijdens de permanenties:

PERMANENTIES:

  • Dienst Stedenbouw: maandag van 18u tot 20u, dinsdag tot vrijdag van 8u tot 12u op afspraak (tel : 02/412.37.34 of e-mail : urbanisme@molenbeek.irisnet.be)
  • Wijkantenne (Tazieauxstraat 47): maandag 15/11, 22/11, 29/11 en 6/12 tussen 9u en 12u (zonder afspraak)

TECHNISCHE INFORMATIE:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met :

OPMERKINGEN / BEZWAREN:

Opmerkingen en bezwaren moeten schriftelijk worden ingediend ten laatste op 8/12/2021 :

  • Per post: aan het College van Burgemeester en Schepenen - Dienst Stedenbouw - Gemeentehuis van Sint-Jans-Molenbeek, Graaf van Vlaanderenstraat, 20 te 1080 Brussel
  • Per e-mail: naar het adres urbanisme@molenbeek.irisnet.be

Eenieder die tijdens het openbaar onderzoek opmerkingen en bezwaren maakt, kan vragen om door de overlegcommissie van 21/12/2021 te worden gehoord.

 

ONTWERPPROGRAMMA

 

Het programmaontwerp van het DWC "Zwarte Vijvers", uitgevoerd door het studiebureau PTArchitecten in samenwerking met BRAT (milieueffectenrapport) en JES (participatie), richt zich op de jeugdproblematiek en is gebaseerd op de ambitie om de wijk jeugd- en kindvriendelijk te maken. Het programma voorziet in verscheidene concrete operaties en acties om op wijkniveau concrete antwoorden te bieden op sociale en klimaatuitdagingen.

Het programmaontwerp voorziet in :

  • Een uitbreiding van het Huis der Culturen en Sociale Samenhang
  • De oprichting van een Huis van het Welzijn
  • Renovatie van verlaten en/of ongezonde gebouwen met het oog op het creëren van ongeveer 10 sociale woningen
  • Versterking van het groene netwerk en de zachte mobiliteit in de wijk
  • Heraanleg van het Fonderie park
  • Heraanleg van het oostelijk deel van het Zwarte Vijversplein

Het programmaontwerp voorziet ook in diverse acties van sociaal-economische en publieke actoren die gericht zijn op werkgelegenheid, onderwijsondersteuning, verbetering van de kwaliteit van huisvesting, sociale cohesie en duurzame transitie.

Zie hieronder het programmaontwerp van het DWC "Zwarte Vijvers":

 

OPROEPEN VOOR SOCIAAL-ECONOMISCHE PROJECTEN

 

In de loop van 2022 zullen oproepen tot het indienen van projecten voor sociaaleconomische acties worden gelanceerd waarvoor in het programma geen drager is vastgesteld. De oproepen tot het indienen van projecten voor "conviviale wijk" en "duurzame wijk zullen jaarlijks worden gelanceerd.

 

KALENDER

 

Het jaar 2021 is gewijd aan de voorbereiding van het basisprogramma (diagnostiek, prioriteiten en programmaontwerp) en het milieueffectrapport (MER).

De documenten zullen worden voorgelegd aan een openbaar onderzoek dat tussen 8/11 en 8/12/2021 zal plaatsvinden. De documenten zullen worden aangepast naar aanleiding van de opmerkingen die tijdens het openbaar onderzoek worden gemaakt en zullen in februari 2022 door de gemeenteraad worden goedgekeurd en vervolgens uiterlijk op 15 maart 2022 aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gezonden.

De uitvoeringsfase van het DWC-programma zou in de zomer van 2022 van start moeten gaan, na goedkeuring van het programma door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De uitvoeringsfase van 50 maanden omvat de uitvoering van alle sociaal-economische projecten, alsmede de voltooiing van de overheidsopdrachten voor studies, de voorbereiding en verlening van stedenbouwkundige vergunningen en de gunning van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken aan bedrijven die vastgoed- en openbare ruimteoperaties ontwikkelen.

De implementatiefase, die 30 maanden duurt, is gewijd aan de uitvoering van de werkzaamheden en begint in 2026 wanneer de uitvoeringsfase eindigt.

De werken zouden in 2029 voltooid moeten zijn.

 

CONTACTEN

 

Departement Infrastructuur en Stedelijke Ontwikkeling:

 

DOCUMENTEN

 

Document acties