Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ik leef / stedenbouw / Inspecties

Inspecties

Het departement stedenbouw werkt dagelijks op het terrein op verschillende domeinen en gaat systematisch op het hele gemeentelijke grondgebied op zoek naar overtredingen. Er worden regelmatig acties voorzien betreffende de ruimtelijke ordening in samenwerking met de andere gemeentediensten en de Politie van de zone Brussel-West.

De taken van de inspecteurs van de dienst zijn:

-Controle na afgifte van een vergunning of een toelating
-Vaststelling van overtredingen (handelingen en/of werken en/of uitbating zonder vergunning)
-Opvolging van klachten

Controle na afgifte van vergunning of toelating

Via bezoeken ter plaatse, controleren de inspecteurs het naleven van de afgeleverde toelatingen en vergunningen, namelijk de conformiteit van de uitgevoerde werken en inrichtingen ten opzichte van de toegelaten plannen, alsook het naleven van alle voorwaarden die behoren bij vergunningen en wettelijke termijnen.

Alle vastgestelde en gekende overtredingen worden gesanctioneerd. Er kan een proces-verbaal van de overtreding opgesteld worden in het kantoor van de Procureur des Konings en bij de bevoegde gewestelijke instelling (Brussel Stedelijke Ontwikkeling of Leefmilieu Brussel).

De gevolgen van de overtredingen zijn onaangenaam, zowel wat het openbaar nut betreft als voor de bouwheer. Indien de overtreding(en) kan/kunnen geregulariseerd worden, kan de overtreder veroordeeld worden om de plaats in haar oorspronkelijke staat te herstellen en om een belangrijk bedrag te betalen. Deze kan zelfs veroordeeld worden tot rechtsvordering op strafrechtelijk niveau.

Vaststelling van overtredingen (handelingen en/of werken en/of uitbating zonder vergunning)

Via gegronde klachten of spontane bezoeken ter plaatse, geven de inspecteurs van de dienst gevolg aan alle overtredingen, te weten:

  • De werkzaamheden zonder stedenbouwkundige vergunning (bijgebouwen, vervanging van ramen, wijziging van een gevel, ...)
  • Uitbating van plaatsen zonder stedenbouwkundige vergunning en/of milieuvergunning (snackbar, mechanicawerkplaats, vereringsplaats, feestzaal, phone-shop, ...)
  • De bestemmingswijzigingen naar een woning zonder vergunning, namelijk een handelszaak, een werkplaats, een zolder of een kelder veranderd in woning
  • De verdeling van een goed in verschillende woningen zonder toelating
  • Omhakken van bomen met hoge takken
  • Het behoud van verouderde uithangborden
  • De aanwezigheid van schotelantennes zichtbaar vanaf de openbare weg

Hierbij kan ook een proces-verbaal van de overtreding opgesteld worden. In veel gevallen kan dit leiden tot de sluiting of de verzegeling van de vestigingen.

Opvolging van klachten

De inspecteurs van de dienst staan ter uw beschikking om klachten van inwoners en de gebruikers van de Gemeente te ontvangen en er gevolg aan te geven.
Wanneer u een klacht neerlegt (schriftelijk of telefonisch), dient u de gegevens van een contactpersoon en een telefoonnummer mee te delen zodat de klacht op een goede manier kan behandeld worden.
Om efficiënt te kunnen werken wordt er geen gevolg gegeven aan anonieme klachten. Uw persoonlijke gegevens zijn vertrouwelijk.
Ten gevolge van uw klacht wordt er een onderzoek gedaan om vast te stellen of er een overtreding is.
Gelieve op te merken dat niet alle klachten gegrond zijn. Dit kan zijn omdat er wel een toelating afgeleverd is of omdat een wettelijke afwijking toegekend is, hetzij omdat het vroegere situaties betreft uit een periode wanneer de wetgevingen minder streng waren, hetzij omdat de situatie niet behoort tot de bevoegdheden van het departement stedenbouw.

Gelieve op te merken dat niet alle klachten gegrond zijn. Dit kan zijn omdat er wel een toelating afgeleverd is of omdat een wettelijke afwijking toegekend is, hetzij omdat het vroegere situaties betreft uit een periode wanneer de wetgevingen minder streng waren, hetzij omdat de situatie niet behoort tot de bevoegdheden van het departement stedenbouw.

Voor deze problemen, raden wij u aan contact op te nemen met de bevoegde diensten:

-Hygiëne- of gezondheidsproblemen in een woning - Cel Huisvesting

-Afval of sluikstorten op de openbare ruimte - Dienst Netheid

-Geluids- of reukhinder - Leefmilieu Brussel

-Vervuilde grond - Leefmilieu Brussel

-Burenruzies over mede-eigendommen - Dienst Lokale Bemiddeling, Vredegerecht

-Een gemeentelijke werf of inrichting - Dienst Openbare werken

-Niet respecteren van de uren van een handelszaak of werf - Politie

 

De inspectiedienst helpt u!

U vindt hieronder de documenten die gedownload kunnen worden en de nuttige links:

Toegang naar het klachtenformulier

Document acties